UDC 582.232:547.977:581.132:543.42

The physicochemical characteristics of phycocyanin extracted from cyanobacteria collected in Kaunas Lagoon were studied (spectrum characteristics, C-PC content in the dry mass and chemical purity). It was determined that the tested concentrations of C-PC in purified water should be in the range of 0.02–0.16% for measuring C-PC content in the dry mass and its spectrum characteristics. The two clear absorption maxima were detected in the spectrum of C-PC at the wavelengths of 277 and 619 nm. The content of C-PC in the dry powder form was in the range of 7.25% to 9.30% depending on its concentration in the solution and type of spectrophotometer. Furthermore, a purity factor of 1.5 was calculated, which indicated the food qualification of the obtained biomass of C-PC. Finally, the analytical procedure for studying the pro- and anti-oxidant activity of C-PC was developed and the antioxidant activity of C-PC was measured for the available markers. It was revealed that C-PC has dual properties (pro- and anti-oxidant ones) depending on its concentration,
more exactly, its content in reaction mixtures with 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPP H). The following issues were resolved during the research: the concentration of ethanol in the DPP H solution was chosen in order to avoid precipitation of proteins in the reaction mixtures (50%); the ratio of the solution of C-PC to the DPPH solution was selected; the selected concentrations of the markers for the construction of their calibration curves were chosen for quercetin and for rutin. The antioxidant activity of the obtained C-PC sample was determined

УДК 547.789.1:615.012.1]073/.076

Мета роботи. Синтез похідних 2-аміноізоіндол тіазолідинону шляхом реакції [2+3]-циклоконденсації шляхом використання різноманітних еквівалентів діелектрофільного синтону [C2]2+ та скринінг протипухлинної активності синтезованих сполук in vitro.Матеріали і методи. Органічний синтез, ЯМР спектроскопія, фармакологічний скринінг in vitro.Результати й обговорення. Шляхом реакції [2+3]-циклоконденсації 1-(1,3-діоксоізоіндолін-2-іл)тіосечовини з монохлороцтвою кислотою, N-арилмалеімідами і β-ароїлакриловими кислотами в середовищі льодяної оцтової кислоти було одержано 5-заміщені 2-аміноізоіндол тіазолідинонові гібриди. Синтез індолвмісних 2-аміноізоіндол тіазолідинонів було здійснено одностадійною трикомпонентною реакцією of 1-(1,3-діоксоізоіндолін-2-іл)тіосечовини, відповідного ізатину та монохлороцтової кислоти. Протиракова активність синтезованих сполук була вивчена в концентрації 10-5 M на панелі з 60 ракових клітин відповідно до стандартних протоколів Національного Інститут Раку (NCI, Bethesda, MD, USA) Developmental Therapeutic Program (DTP).Висновки. Досліджено ефективний метод синтезу нових ізоіндолтіазолідинонів. Індолвмісний 2-аміноізоіндолтизолідинон, продемонстрував помірний рівень протипухлинної активності з впливом на клітинні лінії меланоми, раку нирок і молочної залози.

УДК 547.789.1:615.012.1]073/.076

Мета роботи. Здійснити прогнозування лікоподібності та токсичності з використанням сучасних веб-інструментів сполуки Les-6400, а також віртуально спрогнозувати можливий механізм реалізації протипухлинної активності. Матеріали і методи. Для сполуки Les-6400 проведено in silico скринінг лікоподібності та токсичності з використанням онлайн-сервісів SwissADME та ProTox II. Прогнозування механізму реалізації протипухлинної активності було проведено за допомогою сервісу PRISM Національного інституту раку США (NCI).Результати й обговорення. Досліджувана сполука Les-6400 в результаті проведених in silico досліджень проявила задовільні лікоподібні характеристики та низький профіль токсичності. При використанні сервісу PRISM було спрогнозовано, що механізм протипухлинної активності сполуки Les-6400 реалізується шляхом інгібування трансформуючого фактора росту бета (TGFβ). Висновки. Результати досліджень можуть стати платформою для подальшої структурної оптимізації ідентифікованої сполуки на основі тіопірано[2,3-d]тіазолу з фрагментом юглону в розробці сучасних протипухлинних лікарських засобів.

УДК 547.722+547.771:547.412.11:547.233:547.491.3

Матійчук Юлія Едвардівна. Синтез та біологічна активність похідних фуранкарбонованих кислот : [спец.] 226, 22 /  Б. Е. Матійчук  - Львів, 2024. - 229 с. - Бібліогр.: с. 190-217 (234 назви).

1. Розроблено ефективну методологію синтезу комбінаторних бібліотек амідів фуранкарбонових кислот та 2-азагетарил-3-(5-арилфуран-2-іл)-акрилонітрилів різноманітної будови. Достовірно підтверджена їх будова за допомогою фізико-хімічних методів. Отримано 96 нових органічних сполук. Для усіх них досліджена біологічна активність, ідентифіковано 17 сполук-хітів. 2. Ідентифіковано 2-[(2,4-диметил-3-фуроїл)аміно]-4,5-диметоксибензоат та 2,5-диметил-N-[5-(4-хлоробензил)-1,3-тіазол-2-іл]фуран-3-карбоксамід як сполуки-лідери з найбільш вираженою протизапальною активністю, що перевищує дію ібупрофену. 2,5-Диметил-N-[5-(4-хлоробензил)-1,3-тіазол-2- іл]фуран-3-карбоксамід проявляє також і значну протипухлинну дію, що може бути використано для поліфармакологічного та мультитаргентного підходах drug design. 3. За результатами скринінгу протипухлинної активності похідних фурантіазольних гібридів ідентифіковано високоактивний 3-(5-бензотіазол-2-ілфуран-2-іл)-2-(4-фенілтіазол-2-іл)акрилонітрил, що проявляє протипухлинну дію в наномолярних концентраціях з суттєвим цитотоксичним впливом на клітинні лінії лейкемії. 4. Ідентифіковано N-[5-(арилметил)-1,3-тіазол-2-іл]-1-бензофуран-2- карбоксаміди як перспективний клас сполук з високою протипухлинною дією. Серед них найвища цитотоксичність спостерігалася для N-[5-(3-метилбензил)-1,3-тіазол-2-іл]-1-бензофуран-2-карбоксаміду зі значенням MG-MID = 2.03 мкМ. Найчутливіші до цієї сполуки були клітинні лінії лейкемії та епітеліального раку кишківника. 5. Серед досліджених амідів та тіоамідів фуранкарбонових кислот наявні ефективні протигрибкові агенти щодо штаму Cryptococcus neoformans ATCC 208821, найактивніші серед яких були N-(2-метилфеніл)-5-[2-(трифторметил)феніл]-2-фурамід та 4-{[5-(4-ізопропілфеніл)-2-фурил]карбонотіоіл}морфолін. Цитотоксичність цих речовин щодо ембріональних клітин нирок людини та еритроцитів людини не спостерігалася. Вони не проявляють антибактеріальної дії як до грам- позитивних, так і грам-негативних бактерій. 6. Для синтезованих сполук виявлено певні закономірності «структура-біологічна дія», що є передумовою для подальшого цілеспрямованого планування досліджень цього класу сполук. 7. Здійснено in silico дослідження ADME-Tox параметрів з використанням інтернет-ресурсів pkCSM i SwissADME для найбільш активних сполук. Для них прогнозується високий рівень абсорбції з шлунково-кишкового тракту. Для більшості сполук передбачається рівномірний розподіл між тканинами і плазмою. Розрахунки показують, що ці сполуки належать до 3-6 класу токсичності, проте для деяких з них прогнозується імовірність прояву мутагенності (тест Еймса) та гепатотоксичності.
8. У результаті виконаних досліджень біологічної активності для подальшого вивчення запропоновано низку перспективних сполук, для яких
ідентифіковано значну протизапальну (5 сполук), протипухлинну (7 сполук) та протигрибкову (6 сполук) активності, що перевищують показники дії
препаратів порівняння.

Підручник англійською мовою, містить основні положення сучасного акушерства та гінекології. Висвітлені провідні чинники розвитку акушерських ускладнень та гінекологічних захворювань, сучасні прагматичні алгоритми профілактики, діагностики та лікування різноманітної патології.