Спазмолітики – широковживана група безрецептурних лікарських засобів (ЛЗ), що застосовуються для самолікування симптомів спастичного болю. Серед спазмолітиків найпопулярнішим є дротаверин. Варто зазначити, що дротаверин зареєстрований у близько 50-ти країнах світу, включаючи Центральну, Східну Європу та Азію. У той же час, через небезпеку передозування та летальної кардіотоксичності у країнах Західної Європи та США застосування препарату заборонено

Мета. Вивчення потреб у наданні послуг клінічної фармації через діяльність створеної Телеграм-групи після запровадження воєнного стану в Україні.
Матеріал і методи. Групу "Клінічна фармація" у месенджері Телеграм (Telegram) створено працівниками кафедри менеджменту в охороні здоров'я, фармакотерапії і клінічної фармації та Центру фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров'я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 03.03.2022року. Об'єкт дослідження: запити учасників створеної групи. Предмет дослідження: особливі потреби у послугах клінічної фармації, та наданні фармацевтичної опіки за умов, що склалися безпосередньо після введення воєнного стану в Україні.
Результати й обговорення. До створеної Телеграм-групи долучилися 206 учасників, від яких надійшло 338 запитів (у період 03.03-08.06.2022), 88,8% протягом березня 2022 року. Запити передбачали ідентифікацію адміністраторами групи лікарських засобів та виробів медичного призначення за надісланими фотографіями вторинного або первинного упакування із маркуванням переважно іноземною мовою. Адміністратори  надавали відповіді українською мовою. Результати аналізу отриманих даних засвідчили, що 54,1% запитів стосувалися лікарських засобів, 16,6% -виробів медичного призначення, 16.6% - дієтичних добавок, 11, 8% - косметичних засобів та 0,9% - інших. При отриманні запитів адміністратори Телеграм-групи ідентифікували засіб як лікарський або ж відносили його до інших категорій. 

Надалі для ліків визначали склад акmивниxфармацевmичниxінгредіснmів, фармакоmерапевmичну групу mа / або показання до засmосування. Cеред запиmів іденmифіковано нарко- mичніmа псиxоmропнілікарськізасоби,обігякиxвУкраїні обмежено, а mакож незарессmровані в Україні ліки (28,4%),длязабезпеченняраціональногозасmосування якиx може виникнуmи необxіднісmь у наданні більш повної фармацевmичної опіки.На нашудумку, оmримані резульmаmи варmо включиmи в навчальний процес, із викорисmанням у m.ч. кейс-менеджменmу на основі оmриманиx запиmів mа відповідей на ниx.

Висновки. Omримані резульmаmи засвідчуюmь, що в умоваx надзвичайниx сиmуацій, зокрема запроваджен- ня воснного сmану, часmину необxідниx послуг клінічної фармації можна реалізовуваmи через діяльнісmь професійниx груп у безкошmовниx месенджераx. Пріориmеmним серед послуг клінічної фармації виявилося надання фаxової інформації про ліки mа вироби медичного призначення. Вважасмо доцільним акmивізуваmи розвиmок e-клінічної фармації, особливо в часи кризового менеджменmу, зокрема віmчизняного.

Abstract  
The researchaims at studying the requirement for clinical pharmacy services offered through the activity of a Telegram
group after the imposition of martial law in Ukraine. Materials and Methods.  The staff of the Department of 
Healthcare Management, Pharmacotherapy and Clinical Pharmacy together with the Centre of Pharmaceutical Care and Innovations in Healthcare of Danylo Halytsky Lviv National Medical University created a "Clinical Pharmacy" group on Telegram (free of charge messenger) on March 3, 2022. The object of research is represented by the requests of the created group members. The subject of research is represented by special needs for clinical pharmacy services and the provision of pharmaceutical care after the imposition of martial law in Ukraine.
Results and Discussion.
A total of 206 participants joined the newly-created Telegram group and sent 338 requests from March 3 to June 8, 2022. Notably, 88.8% of requests were sent in March 2022. The requests involved the identification of medicines and medical products by the group administrators. Medicines and medical products were identified based on the photos of the secondary or primary packaging with labels mainly in a foreign language. The administrators answered the questions in Ukrainian. The results of the data analysis showed that 54.1% of requests were related to medicines, 16.6% to medical products, 16.6% to dietary supplements, 11.8% to cosmetic products, and 0.9% to other. The administrators of the Telegram group identified the product as medicine or attributed it to other categories when they received requests. Later, they identified the composition of active pharmaceutical ingredients, pharmacotherapeutic group and / or indications for use. The requests included narcotics and psychoactive agents, while their distribution is limited in Ukraine. The administrators also identified medicines that were not registered in Ukraine (28.4%). It may be necessary to provide more complete pharmaceutical care to ensure the rational use of them. In our opinion, the obtained results should become a part of the academic process. It should be noted that case management based on the received requests and responses to them must also be included.
Conclusions.
The obtained results prove that a part of the vital clinical pharmacy services can be provided by professional groups using free messengers in the state of emergency, namely the imposition of martial law. The provision of accurate information about drugs and medical products was prioritized among other clinical pharmacy services. We consider it relevant to enforce the development of e-clinical pharmacy, especially while implementing crisis management in Ukraine.
 

Резюме: У навчальному посібнику висвітлено актуальні питання менеджменту побічної дії ліків у системі вітчизняного та міжнародного фармакологічного нагляду, принципи моніторингу безпеки лікарських засобів на етапах до- і післяреєстраційних досліджень. Особлива увага присвячена менеджменту сигналів, ризиків і медикаментозних помилок, а також оцінці співвідношення користь/ризик в царині застосування ліків. Подано новітню інформацію стосовно менеджменту комунікації та інформування у фармаконагляді з акцентом на проблеми громадського здоров’я, сучасні засоби комунікації та джерела інформації. Насичення розділів посібника відповідає навчальній програмі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з побічної дії ліків. Посібник призначений для лікарів усіх спеціальностей, фармацевтів, клінічних фармацевтів, викладачів, студентів вищих медичних (фармацевтичного) закладів, слухачів системи медичної та фармацевтичної післядипломної освіти.

Summary: The training manual covers topical issues of side effect management of drugs in the system of Ukrainian and international pharmacovigilance, principles of drug safety monitoring at the stages of pre- and post-registration studies. Special attention is devoted to the management of signals, risks, and medication errors, as well as to the assessment of the benefit/risk ratio in the field of medication use. The latest information on communication and information management in pharmacovigilance with an emphasis on public health issues, modern tools of communication, and information sources is presented. The content of the sections of the manual corresponds to the curriculum of the DanyloHalytskyLviv National Medical University on drugs side effects.

The manual is intended for doctors of all specialties, pharmacists, clinical pharmacists, teachers, students of higher medical (pharmaceutical) institutions, and students of the system of medical and pharmaceutical postgraduate education.