ILLUSTRATED STUDENT GUIDE is a study guide on histology, cytology and embryology for students of medical universities and academies of Ukraine. Its main purpose is to help students in self-preparing and in practical classes in studying microscopic slides of cells, tissues and organs, interpreting the obtained images and mastering specific histological and embryological terminology. The guideline was discussed and approved by Profile Methodological Commission for Medico-Biological Subjects. Protocol № 2, March 23, 2023.

Колективом кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького укладений ілюстрований посібник, метою якого є допомогти студентам стоматологічного факультету при самопідготовці та на практичних заняттях у вивченні мікроскопічних препаратів клітин, тканин і органів, інтерпретації отриманих зображень та опануванні специфічної гістологічної та ембріологічної термінології. Запропонована структура посібника покликана допомагати студентам у вивченні матеріалу, а також підготуватися до здачі іспиту з гістології, цитології та ембріології. Навчальний посібник обговорено та затверджено на засіданні профільної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін. Протокол № 1 від 19 січня 2023 року.

Колективом кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького укладений ілюстрований посібник, метою якого є допомогти студентам при самопідготовці та на практичних заняттях у вивченні мікроскопічних препаратів клітин, тканин і органів, інтерпретації отриманих зображень та опануванні специфічної гістологічної та ембріологічної термінології. Запропонована структура посібника покликана допомагати студентам у вивченні матеріалу, а також підготуватися до здачі іспиту з гістології, цитології та ембріології. Навчальний посібник обговорено та затверджено на засіданні профільної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін
Протокол № 4 від 30 серпня 2022 року

Резюме: У навчальному посібнику висвітлено актуальні питання менеджменту побічної дії ліків у системі вітчизняного та міжнародного фармакологічного нагляду, принципи моніторингу безпеки лікарських засобів на етапах до- і післяреєстраційних досліджень. Особлива увага присвячена менеджменту сигналів, ризиків і медикаментозних помилок, а також оцінці співвідношення користь/ризик в царині застосування ліків. Подано новітню інформацію стосовно менеджменту комунікації та інформування у фармаконагляді з акцентом на проблеми громадського здоров’я, сучасні засоби комунікації та джерела інформації. Насичення розділів посібника відповідає навчальній програмі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з побічної дії ліків. Посібник призначений для лікарів усіх спеціальностей, фармацевтів, клінічних фармацевтів, викладачів, студентів вищих медичних (фармацевтичного) закладів, слухачів системи медичної та фармацевтичної післядипломної освіти.

Summary: The training manual covers topical issues of side effect management of drugs in the system of Ukrainian and international pharmacovigilance, principles of drug safety monitoring at the stages of pre- and post-registration studies. Special attention is devoted to the management of signals, risks, and medication errors, as well as to the assessment of the benefit/risk ratio in the field of medication use. The latest information on communication and information management in pharmacovigilance with an emphasis on public health issues, modern tools of communication, and information sources is presented. The content of the sections of the manual corresponds to the curriculum of the DanyloHalytskyLviv National Medical University on drugs side effects.

The manual is intended for doctors of all specialties, pharmacists, clinical pharmacists, teachers, students of higher medical (pharmaceutical) institutions, and students of the system of medical and pharmaceutical postgraduate education.